OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„OWS” KERTO AUTOMATION

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji zwanych dalej „OWS”, poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Dostawca – Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 29/40, 01-248 Warszawa;

Odbiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami, wskazana jako zamawiająca w Zamówieniu;

Towar – towar lub usługa będące przedmiotem sprzedaży;

Umowa – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą między Dostawcą a Odbiorcą na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji;

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych Warunków bez zastrzeżeń, a wszelkie zmiany w tych Warunkach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie, aby stały się wiążące.

Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji, nie wpłynie na nieważność lub wyłączenie pozostałych postanowień.

§ 2. Zamówienia i zawieranie umów

Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Kazimierza 29/40, 01-248 Warszawa, składa Odbiorcom oferty pisemne w celu zawarcia umów sprzedaży. Do czasu zawarcia umowy, oferty mogą zostać zmienione lub wycofane przez KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. Oferty są przekazywane Odbiorcom osobiście, drogą pocztową lub e-mailem.

Warunkiem do zawarcia Umowy dostawy jest złożenie przez Odbiorcę odpowiedniego zamówienia, które zawiera szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług. Zamówienie powinno zawierać informacje takie jak kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, ilość, termin dostawy, warunki płatności, dostawy oraz miejsce dostawy. Ponadto, Odbiorca musi otrzymać potwierdzenie od Dostawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji (OWS) bez zastrzeżeń. Wszelkie zmiany w OWS wymagają formy pisemnej, a ich nieprzestrzeganie skutkuje nieważnością.

Odbiorca może składać zamówienia, wysyłając je listem poleconym lub e-mailem do Działu Handlowego Dostawcy na adres: KERTO AUTOMATION Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 61/7, 01-267 Warszawa, e-mail: biuro@kerto-automation.pl.

Jeżeli zamówienie odnosi się do wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest podanie numeru tej oferty w zamówieniu. Bez podania numeru oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru ani niezgodności w szczególnych parametrach towaru.

Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę, w której Dostawca otrzyma zamówienie wysłane jednym z wyżej wymienionych sposobów.

Umowa jest uznawana za zawartą, gdy Odbiorca otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia od Dostawcy.

W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie zrealizować całości lub części zamówienia z powodów niezależnych od niego, poinformuje Odbiorcę o tym w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, podając przyczynę odmowy.

Zmiana lub anulowanie zamówienia dokonanego przez Odbiorcę może nastąpić tylko w formie pisemnej lub e-mailem, jednak musi to nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W innym przypadku, anulacja zamówienia wymaga pisemnej zgody Dostawcy.

KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na anulowanie zamówień, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. W takiej sytuacji, Odbiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami realizacji zamówienia, włączając w to już wszystkie poniesione koszty.

Jeżeli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści potwierdzenia zamówienia, powinien powiadomić o tym Dostawcę w ciągu 2 dni roboczych, za pomocą formy pisemnej. Brak takiego powiadomienia oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z potwierdzeniem zamówienia wysłanym przez Dostawcę.

KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki występujące w zamówieniach składanych przez Odbiorcę.

§ 3. Warunki dostaw

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar, spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Warunki te obejmują termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru oraz cenę.

Dostawca zapewnia odpowiednie opakowanie, znakowanie, identyfikację i ochronę towaru przed zniszczeniem podczas transportu, dla wszystkich zamówionych produktów.

W przypadku, gdy Odbiorca nie wyznacza własnego sposobu transportu towarów na swój koszt, Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. zorganizuje transport w jego imieniu w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób, naliczając odpowiednie koszty dla Odbiorcy.

W przypadku, gdy transport towarów jest organizowany przez Firmę KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. w imieniu Odbiorcy, za termin dostawy uważany jest moment przekazania towarów przewoźnikowi.

Odbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zbadania towaru po jego otrzymaniu, w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem. W szczególności, Odbiorca musi skontrolować stan przesyłki, jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi i Dostawcy ewentualne zastrzeżenia w formie pisemnej.

Podczas odbioru przesyłki, Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu oraz spisanie, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki, jeśli istnieje podejrzenie szkody. Brak protokołu o uszkodzeniach spowoduje, że reklamacja związana z uszkodzeniem w transporcie nie zostanie uznana.

Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę bezpośrednio po otrzymaniu towaru będzie uznane za potwierdzenie, że dostawa była zgodna z zamówieniem.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, utratę przesyłki w transporcie ani opóźnienia w dostawie, które powstały z winy przewoźnika.

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji (OWS), np. w wyniku nieodebrania towaru, Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione przez Firmę KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. lub przewoźnika, takie jak koszty transportu lub składowania towaru.

Jeśli Odbiorca nie odbiera lub nie potwierdza w odpowiedni sposób odbioru towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę po wezwaniu go przez Dostawcę lub przewoźnika do odebrania dostarczonego towaru.

Zamówione urządzenia mogą zostać odebrane również z magazynu Firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. W takiej sytuacji, Dostawca przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.

§ 4. Terminy realizacji dostaw

Terminy dostaw zamówionych towarów określane są w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Rozpoczęcie biegu terminu dostawy następuje po wysłaniu potwierdzenia.

Jeśli Odbiorca wybrał w zamówieniu opcję „odbiór osobisty”, musi odebrać towar w ustalonym ustnie lub pisemnie terminie.

W przypadku przedpłaty, termin realizacji dostawy może się wydłużyć o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o.

Jeśli odbiór lub wysyłka zamówionego towaru uzależnione są od wpłaty, Dostawca powiadomi Odbiorcę o wymaganej kwocie do zapłaty oraz wskaże termin, od którego towar będzie gotowy do odbioru lub wysyłki.

Jeśli Odbiorca nie dokona wpłaty w ciągu 1 tygodnia od otrzymania powiadomienia o gotowości towaru do odbioru lub wysyłki, będą mu naliczane koszty magazynowania towaru, które nie będą niższe niż 0,1% wartości zamówionego towaru za każdy dzień magazynowania, licząc od wskazanego terminu gotowości towaru.

Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siłą wyższą są uważane m.in. strajki robotników, działania sił przyrody oraz inne okoliczności, na które Dostawca nie ma wpływu, pod warunkiem, że takie utrudnienia miały udokumentowany wpływ na termin dostawy.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego w celu przedstawienia oferty.

§ 5. Płatności i ceny

Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. ustala ceny sprzedaży na podstawie aktualnego cennika sprzedaży lub oferty złożonej na żądanie Odbiorcy.

W ofertach podawane są ceny towarów netto i brutto oraz koszty przesyłki i opakowania.

Jeśli oferta jest wyceniana w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży danej waluty ogłoszony przez bank Pekao S.A. z dnia wystawienia faktury.

W przypadku płatności przedpłatą, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży danej waluty ogłoszony przez bank Pekao S.A. z dnia wystawienia faktury proforma.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.

Prawo zastrzeżone w pkt. 5 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży.

Odbiorca zobowiązany jest terminowo regulować należności za towar, koszty transportu i terminowo odbierać dostawy od firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o.

Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. umożliwia płatność należności tylko w następujących formach: przelew na podstawie faktury proforma przed dostawą towaru lub przelew bankowy z odroczonym terminem płatności.

Termin i forma płatności są uzgadniane indywidualnie dla każdego Odbiorcy. Decyzja o możliwości płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy wcześniej dokonali zakupów u Dostawcy, posiadają korzystną historię rozliczeń i dostarczyli wymagane dokumenty, takie jak kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.

Jeśli płatność ma być dokonana przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności, Dostawca może żądać od Odbiorcy zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności za cenę sprzedaży i koszty dostarczenia towaru.

W przypadku płatności przelewem, dzień dokonania zapłaty jest datą uznania kwoty zapłaty na rachunku bankowym firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o.

Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego Odbiorcy towaru do momentu uiszczenia przez Odbiorcę całkowitej ceny. Po dokonaniu pełnej płatności, Odbiorca uzyskuje prawo własności dostarczonego towaru.

W przypadku zaległości płatniczych, firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień, odmowy wydania gotowych zamówień, wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów. Może również naliczyć odsetki w wysokości ustawowej oraz żądać zwrotu towaru, za który nie dokonano zapłaty.

Minimalna kwota zamówienia wynosi 500 PLN netto. Dla zamówień o wartości poniżej kwoty minimalnej, mogą zostać naliczone koszty operacyjne w wysokości 100 PLN netto.

§ 6. Procedura reklamacyjna

Dostawca oczekuje, że Odbiorca sprawdzi otrzymany towar niezwłocznie po jego dostawie. Jeśli towar jest nieodpowiedni lub ilość nie zgadza się z listami przewozowymi lub specyfikacjami wynikającymi z zamówienia, Odbiorca ma obowiązek powiadomić o tym pisemnie Dostawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru, zanim przystąpi do dalszego użytkowania lub przetwarzania. To samo dotyczy widocznych uszkodzeń i wad, które można rozpoznać bez dodatkowych testów lub pomiarów. Jeśli Odbiorca nie spełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, dostawa będzie uznana za przyjętą bez zastrzeżeń.

W przypadku dostaw realizowanych przez firmy przewozowe, reklamacje dotyczące dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) muszą być udokumentowane protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast po odbiorze, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów spowodowane przez firmę przewozową lub wynikające z przyczyn niezależnych od Dostawcy, leżących po stronie osób trzecich. Dostawca nie jest odpowiedzialny za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysków, stratę czasu, utracone zarobki i inne pośrednie szkody.

Reklamowany towar musi zostać odesłany do Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dostawcą sposobu przesyłki. Jeśli nie ustalono inaczej, towar reklamowany zostanie wymieniony na towar bez wad lub zostaną usunięte jego wady w ciągu 30 dni.

Utrata roszczeń gwarancyjnych może wyniknąć z nieodpowiedniego montażu, nieodpowiedniej eksploatacji, przekroczenia parametrów technicznych podanych w katalogach lub ofertach, użycia niewłaściwych mediów lub ingerencji w konstrukcję bez pisemnej zgody Dostawcy.

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Odbiorcę. Zgłoszenie powinno zawierać numer faktury sprzedaży, numer fabryczny urządzenia lub zdjęcie tabliczki znamionowej oraz opis usterki.

Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Odbiorca. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, koszty transportu ponosi Dostawca.

Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją, takie jak koszty ekspertyzy czy koszty transportu, ponosi Odbiorca.

Dostawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku konieczności wykonania szczegółowych badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym terminie, ustalonym przez obie strony.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca zostanie poinformowany przez Dostawcę pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania płatności za towar lub jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Odbiorcy z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszystkich zaległych zobowiązań.

§ 7. Gwarancja

KERTO AUTOMATION Sp. z o.o udziela gwarancji na swoje towary przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany odpowiednio oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

W ramach gwarancji Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. zobowiązuje się, według własnego wyboru, do usunięcia wad fizycznych towaru lub wymiany wadliwych części towaru na nowe.

W sytuacji, gdy niemożliwe będzie usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części, Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny za wadliwe elementy lub części. Odbiorca nie ma prawa do roszczeń dotyczących zwrotu kosztów napraw, dostosowania ani wymiany, jeśli te działania nie zostały wcześniej zatwierdzone przez Dostawcę.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania towaru lub używania go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, zwłaszcza w warunkach, które nie były określone w zamówieniu.

Dostawca nie jest odpowiedzialny za naturalne zużycie się towaru, które jest wynikiem prawidłowej eksploatacji, ani za uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.

Gwarancja nie obejmuje roszczeń dotyczących parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z danymi podanymi przez Dostawcę w dokumentacji.

Jeśli urządzenia są skonstruowane lub zmodyfikowane na podstawie wytycznych Odbiorcy, odpowiedzialność Firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. ogranicza się do produkcji takich towarów lub wprowadzenia takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami i parametrami montażowymi. Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji zgodności dla tych produktów skonstruowanych lub zmodyfikowanych na życzenie i zgodnie z koncepcją Odbiorcy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru. Ponadto Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Odbiorcę lub użytkownika towaru korzyści.

Gwarancja traci ważność w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę warunków OWS, w szczególności w przypadku braku dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie lub nienależyte wypełnienie swoich zobowiązań, w tym także za opóźnienie lub zwłokę, jeśli takie zdarzenia są wynikiem działania siły wyższej. Strony uzgadniają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności:

wszelkie okoliczności, które uniemożliwiają Dostawcy wykonanie zamówienia

strajki;

brak dostaw lub opóźnienia w dostawach produktów, surowców, materiałów

wojny,

klęski żywiołowe;

zakłócenia w transporcie;

Ponadto Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko za straty poniesione przez Odbiorcę w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Dostawcy. W innych przypadkach odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona.

Odpowiedzialność za upewnienie się, że towar może być używany przez Odbiorcę i jego klientów w określonych celach, spoczywa wyłącznie na Odbiorcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Odbiorcę, które wynikają z niewłaściwego zastosowania towaru przez Odbiorcę, chyba że Firma KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. dostarczyła Odbiorcy na piśmie zapewnienie, że towar jest przeznaczony do takiego określonego zastosowania. W przypadku, gdy Odbiorca odsprzedał towar osobom trzecim, zapewniając im, że towar jest odpowiedni do określonych celów, a osoby trzecie zgłaszają roszczenia przeciwko Dostawcy w związku z szkodami wynikłymi z niewłaściwego zastosowania towaru, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania Dostawcy, chyba że Odbiorca otrzymał takie zapewnienie na piśmie od Dostawcy.

§ 9. Ustalenia końcowe

Odbiorca ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza ich postanowienia.

Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie stanowią integralną część Umów zawieranych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Jeżeli stwierdzona zostanie nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.

OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Firmę KERTO AUTOMATION Sp. z o.o. począwszy od dnia 06.11.2018.

Odbiorcy nie przysługuje możliwość przekazywania praw wynikających z OWS oraz Umów łączących strony bez pisemnej zgody KERTO AUTOMATION Sp. z o.o.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby Firmy KERTO AUTOMATION Sp. z o.o.

Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT Z KERTO

    Zapoznałem się i zgadzam się z polityką prywatności strony.

    Wyrażam zgodę na dodanie do newslettera firmy Kerto Automation.